Θεέ μου! ​ Νέο διάγγελμα από τον Σαμαρά;

CΦίλε Πιτσιρίκο, μας έχει μουρλάνει στα διαγγέλματα ο Φον Αντωνάκης. Φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας που κατέχει. Ελπίζω, πάντως, να μην έρθει πάλι η στιγμή να ακούσουμε το παρακάτω διάγγελμα ξανά. Ήταν το διάγγελμα του δικτάτορα Παπαδόπουλου την 21η Απριλίου του 1967. Το στέλνω μήπως κάποιοι αναγνωρίσουν πράγματα, ιδέες και φράσεις που λέγονται σήμερα από πολλούς και διάφορους.

Ίσως, αν είμαστε λίγο υποψιασμένοι όταν ακούσουμε για «την σωτηρία της πατρίδος», «την λύση στο υφιστάμενο αδιέξοδο», «την αποτροπή του διχασμού» και «της δημοκρατίας του όχλου». Να μείνουμε υποψιασμένοι κι όταν ακούμε το πασίγνωστο πια «όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, μεγαλουργούν».

Να μην ξεχνάμε επίσης ότι, όταν ο ίδιος ο δικτάτορας δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει την γνωστή φράση του Βολταίρου για τα όρια της ελευθερίας, τότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να ακούσουμε τα πάντα από τον οποιοδήποτε.

“Ελληνικέ Λαέ
​ ​
​ ​
Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας ωδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφή​ς​.

​Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρατού μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος. Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το υφιστάμενον αδιέξοδον. Πρώτον, διότι, υπό τας παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή δεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών, θα ωδηγούμεθα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος. Δι’ αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα βήμα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να ευνοήσωμεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων.​Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την αλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυναν κακοί Έλληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχείαν επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον.

​Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον, και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν. Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ’ επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν! Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς. Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπο, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν τού προς την Πατρίδαν καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον.

Ο βασικός μας στόχος είναι δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Η ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών, και των πενεστέρων τάξεων. Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματά της. Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν θα επανέλθη η Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε η αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξη. Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, η οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν. Η Κυβέρνησις δηλοί κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του λαού διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς τον Νόμον του Κράτους. Όπως συμβαίνει εις όλας τας πολιτισμένας Χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το οποίον αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω ο Βασιλεύς! Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!”

Είναι πραγματικά ανατριχιαστική η διαπίστωση ότι σχεδόν όλα από όσα έλεγε ο δικτάτορας 45 χρόνια πριν αποτελούν καθημερινές σκέψεις και ρήσεις πολλών, πάρα πολλών, απελπιστικά πολλών συμπολιτών μας. Του λεγόμενου «καθημερινού» ανθρώπου της διπλανής πόρτας. Διαβάζοντας το διάγγελμα του δικτάτορα τότε, πραγματικά τρόμαξα γιατί συνειδητοποίησα ότι πολλές φορές οι περασμένες τραγωδίες μπορεί να επιστρέψουν όχι μόνο σαν κωμωδία αλλά και σαν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία. Τους έχω ικανούς για όλα.

Φιλιά από την Εσπερία, Ηλίας.

Υ.Γ. Κυκλοφορούν σενάρια σύμφωνα με τα οποία η ΧΑ ψηφίζει Δήμα και με τον τρόπο αυτόν η ηγεσία της ουσιαστικά αθωώνεται από τις κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Τρομακτικά σενάρια αλλά πόσο απέχουν άραγε από την πραγματικότητα;

(Αγαπητέ Ηλία, η ιδεολογία των νοικοκυραίων είναι η ιδεολογία της χούντας. Αλλά η χρεοκοπία και οικονομία της ελεύθερης αγοράς έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στη μεσαία τάξη, η οποία καλείται να δράσει -για να προφυλάξει τα συμφέροντά της- αλλά δεν μπορεί μωρέ η άχαρη, δεν μπορεί. Γουστάρουν οι περισσότεροι Έλληνες αυτές τις εθνικοπατριωτικές σαχλαμάρες του Σαμαρά -ο οποίος είναι τόσο μεγάλος πατριώτης που έχει ξεπουλήσει την χώρα- αλλά οι Έλληνες αγαπούν πιο πολύ από όλα την τσέπη τους, η οποία έχει αδειάσει, οπότε θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, όχι από αγάπη για την Αριστερά αλλά για να τιμωρήσουν την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που τους άδειασαν τις τσέπες. Επίσης, ο λόγος του Σαμαρά βασίζεται στον φόβο, τους εκβιασμούς και την καταστροφολογία, που έχουν κουράσει πια. Πάντως, η Ελλάδα πορεύεται επί δεκαετίες με χουντίτσες και χουντούλες που το παίζουν δημοκρατίες. Τουλάχιστον, η χούντα του Παπαδόπουλου είχε και ένα θετικό σημείο, εκτός από την πολύ θετική κατάργηση της μοναρχίας, αφού, μετά την δικτατορία, σταμάτησε να ομιλείται αυτή η άθλια γλώσσα με τα “οποθενδήποτε” -που είχε ταυτιστεί με τους χουντικούς- και οι Έλληνες μιλάνε πια την γλώσσα του Νότη Σφακιανάκη. Τι φάση! Ηλία, καλές γιορτές. Να είσαι καλά.)

Το pitsirikos.net χρειάζεται τη βοήθειά σου

Στήριξε οικονομικά το pitsirikos.net, αν θεωρείς πως καλό είναι να υπάρχουν στην Ελλάδα και κάποιες φωνές που δεν δουλεύουν για τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο, τον Σαββίδη και τα άλλα παιδιά, οπότε μπορεί να διαβάσεις ή να ακούσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που συμφέρει τους ολιγάρχες. Οι τρόποι στήριξης εδώ.

H αναδημοσίευση των κειμένων του pitsirikos.net επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας. Επικοινωνήστε στο pitsiriko@gmail.com.